แบบจำลองเบื้องต้น

แบบจำลองคุณภาพอากาศ


  • วัตถุประสงค์ในการดำเนินการศึกษาแบบจำลองคุณภาพอากาศ คือ การประมาณผลกระทบต่อคุณภาพอากาศเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศตั้งแต่แหล่งเดียวหรือหลายแหล่งที่เป็นที่สงสัย กังวลหรือห่วงใย ตัวอย่างของสาเหตุที่ต้องใช้แบบจำลองฯ เช่น การก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างหรือขยายถนน การเพิ่มพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ หรือปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตในโรงงาน การเปลี่ยนการแปลงระบบการจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของการจราจร เป็นต้น ผลจากการศึกษาแบบจำลองจะให้ข้อมูลแก่ผู้มีหน้าที่ในการตัดสินใจในการอนุญาตโดยอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการควบคุมฝุ่นในสถานที่ก่อสร้าง หรืออาจจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมมลพิษสำหรับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นใหม่ ถ้าแบบจำลองแสดงให้เห็นว่าการก่อสร้างหรือการดำเนินงานอาจทำให้เกิดความเข้มข้นสารมลพิษในอากาศเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ อาจต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดที่มีอยู่เดิมเพื่อชดเชยการปล่อยมลพิษใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้กระบวนการผลิตใหม่สามารถดำเนินงานได้ภายใต้มาตรฐานที่บังคับใช้
  • ทั้งนี้ การศึกษาโดยใช้แบบจำลองต้องได้รับการออกแบบ และดำเนินการเพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนตามที่ต้องการ ต้องใช้แบบจำลองและเครื่องประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีคุณภาพสูง (เช่น เป็นไปตามหลักปฏิบัติหรือมาตรฐานคุณภาพสำหรับการรวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการศึกษา) กระบวนการทั้งหมดต้องมีการบันทึก รวมทั้งมีการระบุสมมติฐาน และการประมาณการทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งการรายงานผลการศึกษาก็จะต้องทำโดยบุคลากรที่มีความรู้ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาอย่างชัดเจนพร้อมกับการตีความผลการศึกษาได้ถูกต้อง และระบุถึงความไม่แน่นอนในผลลัพธ์
  • โครงการฯ จึงได้จัดทำแบบจำลองสำหรับประเมินการกระจายตัวของสารมลพิษในบรรยากาศอย่างง่าย   เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าใจในแนวคิดของแบบจำลอง ทราบข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินและการอ่านผลที่ได้จากการประเมินเบื้องต้น