ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ในวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงนโยบาย และการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ต่อไป โดยมีดร.พรวิภา คลังสิน ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ ดร.สรณ์ สุวรรณโชติ และรศ.ดร.วราวุธ เสือดี เป็นวิทยากรบรรยาย และรับฟังความคิดเห็น และได้รับเกียรติจากนายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม ผู้อำนวยการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 90 คน

อ่านต่อ

ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้หลักเกณฑ์ 80:20 เพื่อบริหารจัดการ NOx และ SO2 และปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จากภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด ภายใต้โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีดร.พรวิภา คลังสิน และผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ เป็นวิทยากรบรรยายและดำเนินกิจกรรม Workshop และได้รับเกียรติจากนายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม ผู้อำนวยการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 20 คน

อ่านต่อ

ในระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร สำนักคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบจำลอง AERMOD เพื่อประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ โดยมี Mr. Michael Hammer ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองคณิตศาสตร์ AERMOD บริษัท Lake Software ประเทศแคนาดา เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับเกียรติจากนายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม ผู้อำนวยการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 50 คน

อ่านต่อ


ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีนางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ ดร.สรณ์ สุวรรณโชติ และรศ.ดร.วราวุธ เสือดี เป็นวิทยากรบรรยาย และรับฟังความคิดเห็น และได้รับเกียรติจากนายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม ผู้อำนวยการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 80 คน

อ่านต่อ