พื้นที่ศึกษาโครงการ

พื้นที่ศึกษาโครงการ

โครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดให้ท้องที่เขตตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระ และตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทั้งตำบล ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งตำบล และตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้งตำบล รวมทั้งพื้นที่ทะเลภายในแนวเขต เป็นเขตควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยมีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ ภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ส่วนการรวบรวมข้อมูลแหล่งกำเนิดภายในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาของโครงการนี้ จะเป็นข้อมูลภาคอุตสาหกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ หรือวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องจากกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น