แผนงานการศึกษา

แผนการดำเนินงาน


  • เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ทำให้ขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563