ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้หลักเกณฑ์ 80:20 เพื่อบริหารจัดการ NOx และ SO2 และปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จากภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด ภายใต้โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีดร.พรวิภา คลังสิน และผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ เป็นวิทยากรบรรยายและดำเนินกิจกรรม Workshop และได้รับเกียรติจากนายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม ผู้อำนวยการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 20 คน