ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบจำลอง AERMOD

ในระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร สำนักคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบจำลอง AERMOD เพื่อประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ โดยมี Mr. Michael Hammer ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองคณิตศาสตร์ AERMOD บริษัท Lake Software ประเทศแคนาดา เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รับเกียรติจากนายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม ผู้อำนวยการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 50 คน