แบบจำลองเบื้องต้น

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการกระจายของสารมลพิษจากแหล่งกำเนิด
  • ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการกระจายของสารมลพิษจากแหล่งกำเนิด ประกอบด้วย ลักษณะแหล่งกำเนิด ลักษณะของสารมลพิษ สภาพทางอุตุนิยมวิทยาและลักษณะของสถานที่หรือผู้ที่ได้รับมลพิษ ดังนั้น ผู้ศึกษาจะต้องทราบข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการประเมินเบื้องต้น ดังนี้