การประเมินการกระจายตัวของสารมลพิษด้วยแบบจำลอง

การประเมินการกระจายตัวของสารมลพิษในบรรยากาศอย่างง่ายด้วยแบบจำลอง

ระบุที่ตั้ง

ระบุเงื่อนไข

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือเลือกตำแหน่งในแผนที่


คลิกที่ลูกศรเพื่อเลือกทิศทางลม

ENE SSE WSW NNW NNE ESE SSW WNW N NE SE SW NW S E W
ชนิดของสารมลพิษ (Air Pollutants) :
อัตราการระบายสารมลพิษ
จากแหล่งกำเนิด (Emission Loading) :
ความสูงปล่อง (Source height) :
ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดมลพิษ
ถึงตำแหน่งที่ต้องการทราบค่า
ความเข้มข้นของมลพิษ (จุดที่สนใจ)
(Downwind distance) :
ความเร็วลม (Wind speed) :
ทิศทางลม (Wind direction) :

กำลังประมวลผล...
กำลังประมวล
สรุปผลการประเมิน...