แบบจำลองเบื้องต้น

หลักการของแบบจำลอง


  • การประเมินการกระจายตัวของสารมลพิษในบรรยากาศอย่างง่ายด้วยแบบจำลอง จัดทำขึ้นบนสมการพื้นฐานของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เกาส์เสียน (Gaussian) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาจากพื้นฐานทางทฤษฎีของกฎการแพร่กระจายประกอบกับผลที่ได้จากการทดลอง เพื่ออธิบายถึงการกระจายตัวของสารมลพิษในอากาศในสภาวะต่าง ๆ กัน