แบบจำลองเบื้องต้น

ข้อมูลที่ใช้ประเมินการกระจายตัวของสารมลพิษในบรรยากาศอย่างง่ายด้วยแบบจำลอง  • ข้อมูลที่ใช้ประเมินการกระจายตัวของสารมลพิษในบรรยากาศอย่างง่ายด้วยแบบจำลอง ประกอบด้วย

 


ข้อมูล

อธิบาย/หน่วย

แหล่งข้อมูล

ตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษ (Location) พิกัดละติจูด (Latitude) ลองจิจูด (Longitude) เจ้าของโครงการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
ชนิดของสารมลพิษ (Air Pollutants)

ชนิดของสารมลพิษที่สนใจ  4 ชนิด ได้แก่
ฝุ่นละอองรวม (TSP)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
 
อัตราการระบายสารมลพิษจากแหล่งกำเนิด (Emission Loading) หน่วยกรัม/วินาที เจ้าของโครงการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
ความสูงของแหล่งกำเนิดมลพิษ (Source height) หน่วยเมตร เจ้าของโครงการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดมลพิษถึงตำแหน่งที่ต้องการทราบค่า

ความเข้มข้นของมลพิษ (จุดที่สนใจ) (Downwind distance)
หน่วยเมตร (แสดงระยะห่างอยู่ในช่วง 0 – 10,000 เมตร) เช่น แผนที่, google map เป็นต้น

ความเร็วลม (Wind speed)

หน่วยเมตร/วินาที เช่น สถานีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

ทิศทางลม (Wind direction)

ทิศทางลมที่พัดออกจากแหล่งกำเนิดไปยังจุดที่สนใจ เช่น สถานีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา