ความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550 เห็นชอบหลักเกณฑ์พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่จะตั้งใหม่หรือขยายกำลังการผลิตในบริเวณพื้นที่ตำบลมาบตาพุดและตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง และตำบลบ้านฉาง (เฉพาะนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย) อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการด้านอุตสาหกรรมและด้านพลังงาน ซึ่งภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าวยอมให้มีการขยายกำลัง การผลิตหรือมีโครงการตั้งใหม่ได้ โดยกำหนดให้มีอัตราการระบายมลพิษ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกินร้อยละ 80 ของปริมาณมลพิษที่ได้มีการปรับลดลงตามหลักเกณฑ์การปรับลดอัตราการระบายมลพิษ 80:20 ซึ่งผลจากการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว พบว่าปัจจุบัน (มกราคม พ.ศ. 2561) อัตราการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทโครงการด้านอุตสาหกรรมและด้านพลังงานของทั้งพื้นที่มาบตาพุดลดลงจาก ปี พ.ศ. 2550 (ปีที่มีการเริ่มนำหลักเกณฑ์การปรับลดอัตราการระบายมลพิษ 80:20 มาใช้ในพื้นที่) โดยที่อัตราการระบาย (NOx) ลดลงประมาณร้อยละ 18 (ลดลงประมาณ 447 กรัมต่อวินาที) จากปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2561 ที่มีอัตราการระบายประมาณ 2,480 และ 2,033 กรัมต่อวินาที ตามลำดับ และอัตราการระบาย SO2 ลดลงประมาณ ร้อยละ 27 (ลดลงประมาณ 660 กรัมต่อวินาที) จากปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2561 ที่มีอัตราการระบายประมาณ 2,398 และ 1,737 กรัมต่อวินาที ตามลำดับ

อ่านต่อ